Helpdesk & sales:
DutchNL : +31 10 89 00 070
EnglishUS : +1 800 482 6910
GermanDE : +49 69 2573 787 09
0
Uw winkelwagen is leeg.

Heeft u een vraag? Of heeft u hulp nodig bij uw bestelling?
Neem dan contact op met onze support afdeling .


Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de i3D.net website).
1.2i3D.net: kantoorhoudende en gevestigd te Rotterdam.
1.3Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van i3D.net is gericht, met wie i3D.net de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten en Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen i3D.net en Opdrachtgever.
1.5Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen i3D.net en Opdrachtgever.
1.6Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van i3D.net. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die i3D.net geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van i3D.net door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door i3D.net en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4i3D.net wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. i3D.net en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1Alle aanbiedingen van i3D.net zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2Offertes van i3D.net zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3Overeenkomsten komen tot stand doordat i3D.net de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat i3D.net tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van zesendertig (36) maanden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is Overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.
3.5Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Voor diensten die zijn besteld via het automatische bestelproces geldt dat de overeengekomen periode telkens stilzwijgend wordt verlengd met dezelfde periode, tenzij er een tijdige opzegging van de overeenkomst is ontvangen (artikel 13.4).
3.6In the frame of any remote purchase in the sense of articles 7:46a to 7:46j of the Civil Code, the Instructing Party – providing it is a physical person and doesn't operate in a professional frame or on account of a company – has the right to revoke the purchase within fourteen (14) days after placement of the order of (the) Service(s) without justification. In the event that the Instructing Party should want to exert its revocation right, it should notify i3D.net in writing of this decision. In that case, the Instructing Party may have to return to i3D.net any equipment delivered to it in the frame of the agreement as soon as possible and at its own risk and expense (postal parcel). In the event that the returned equipment should have suffered any damage ascribed to the Instructing Party, the Instructing Party empowers i3D.net beforehand to claim compensation of the damage suffered by i3D.net through the direct debit authorization the Instructing Party has provided.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1Alle door i3D.net vermelde prijzen en tarieven gelden in euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2Alle door i3D.net vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3i3D.net is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door i3D.net aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen veertien (14) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met i3D.net schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.6Indexatie: i3D.net behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door i3D.net toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Betaling
5.1Opdrachtgever dient de facturen van i3D.net te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen.
5.2Alle betalingen door Opdrachtgever aan i3D.net worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
5.3Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4i3D.net is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan i3D.net verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is i3D.net gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van i3D.net aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. i3D.net zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5Indien Opdrachtgever enige factuur van i3D.net niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. i3D.net heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6If, after the notice of default, the Instructing Party remains indebted of the owed sum augmented by the interest by right as provided for by article 6:119 of the Civil Code or the surcharge for loss caused by delay as provided for by article 6:119a of the Civil Code, i3D.net has the right to pass on the claim. On top of the main sum with the additional late payment interest by law (as provided for by article 6:119 of the Civil Code) or the surcharge for loss caused by delay (as provided for by article 6:119a of the Civil Code), the Instructing Party will then also be liable to cover all extra-judicial and possible judicial costs, explicitly in addition to the possible costs established by right. These costs will amount to at least 15% of the main sum.
5.7Indien Opdrachtgever enige factuur van i3D.net niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoudt i3D.net zich het recht voor om de dienst(en) met onmiddellijke ingang op te schorten. De betrokken partij aanvaardt aansprakelijkheid voor de volgende toeslag per factuur met betrekking tot i3D.net (om de administratiekosten te dekken), in het geval dat de factuur moet worden doorgegeven aan een incassobureau: €90.00 vermeerderd met €10.00 per aanmaning en €35.00 per kosten voor rekening van een incassobureau; voor een aanmaning per aangetekende post wordt €25.00 gerekend. Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incassoprocedure. Na betaling van alle uitstaande bedragen, kan heraansluiting worden uitgevoerd tegen een eenmalige vergoeding van €250.00.
5.8i3D.net behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de openstaande bedragen met betrekking tot de overeenkomst niet tijdig betaald.
5.9In het geval van een te late betaling aanvaardt de Opdrachtgever aansprakelijkheid voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en interesten van een door i3D.net of het incassobureau ingeschakelde derde partij.
5.10Indien Opdrachtgever enige factuur van i3D.net welke betaald is per automatische incasso, storneert zonder bezwaarmaking, dan is Opdrachtgever aan i3D.net om de administratiekosten te dekken, een bedrag verschuldigd van €25.00.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1Opgegeven termijnen voor de levering door i3D.net van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van i3D.net , totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan i3D.net verschuldigd is vanwege door i3D.net geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 Reclames
7.1Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van i3D.net of een door i3D.net automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan i3D.net te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
7.2Indien Opdrachtgever van mening is dat een door i3D.net geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever i3D.net daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij i3D.net of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
8.3Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i3D.net de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4Opdrachtgever zal aanduidingen van i3D.net of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.5i3D.net staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door i3D.net geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
9.1Opdrachtgever zal i3D.net steeds tijdig en volledig voorzien van de door i3D.net verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan i3D.net te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart i3D.net tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3Indien er door Opdrachtgever gegevens aan i3D.net worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door i3D.net eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart i3D.net tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid i3D.net
11.1De wettelijke aansprakelijkheid van i3D.net wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €250.00 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal €250.00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van i3D.net te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van i3D.net wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien i3D.net en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat i3D.net niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3Iedere aansprakelijkheid van i3D.net voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
12.1Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van i3D.net indien er sprake is van overmacht.
12.2Indien de periode van overmacht langer dan zestig (60) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat i3D.net gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. i3D.net is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13 Beëindiging
13.1Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door i3D.net geleverde Producten en/of Diensten, tenzij i3D.net terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2i3D.net is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat i3D.net hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien Opdrachtgever handelt in strijd met de (inter)nationale weten regelgeving of valse gegevens heeft verstrekt aan i3D.net.
13.3Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
13.4Early termination of the agreement must be notified in writing, observing a period of notice of three (3) months at the end of the agreed on period, unless otherwise agreed. The termination may be notified through (E)-mail, or trough i3D.net's online ticket system on the understanding that the period of notice will begin on the day that i3D.net receives the notice of termination. Game servers and voice servers have a minimum renting period of one (1) month and period of notice of one (1) month. Dedicated servers ordered through the automatic ordering process have a minimum renting period of one (1) month and a period of notice of one (1) month. A custom order/invoice has a minimum agreement of twelve (12) months and a period of notice of three (3) months. The notice of termination should mention the personal information and the customer number (if any). The notice should also bear the signature of the Instructing Party.

Artikel 14 Personeel
14.1Opdrachtgever zal werknemers van i3D.net die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
14.2Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en i3D.net voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van i3D.net in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i3D.net . Onder werknemers van i3D.net worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van i3D.net of van één van de aan i3D.net gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes (6) maanden geleden in dienst van i3D.net of van één van de aan i3D.net gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 Geschillen
15.1De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
15.2Geschillen tussen i3D.net en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

Artikel 16 Buitengebruikstelling
16.1i3D.net heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
16.2i3D.net heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens i3D.net niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. i3D.net zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van i3D.net kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.
16.3Tot heraansluiting wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door i3D.net gestelde termijn al zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft voldaan, te weten €25.00 exclusief BTW.