Helpdesk & sales:
DutchNL : +31 10 89 00 070
EnglishUS : +1 800 482 6910
GermanDE : +49 69 2573 787 09
0
Uw winkelwagen is leeg.

Heeft u een vraag? Of heeft u hulp nodig bij uw bestelling?
Neem dan contact op met onze support afdeling .

Language

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de i3D.net website).
1.2i3D.net: kantoorhoudende en gevestigd te Rotterdam.
1.3Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van i3D.net is gericht, met wie i3D.net de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten en Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen i3D.net en Opdrachtgever.
1.5Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen i3D.net en Opdrachtgever.
1.6Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van i3D.net. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1The General Terms are applicable to and are part of all offers, agreements and other legal acts, regardless of the way in which they have been made (orally, in writing, electronically or in any other form), in the frame of delivery by i3D.net of Products and/or Services to or for the Instructing Party.
2.2The General Terms are also applicable to Products and/or Services i3D.net obtained from a third party and delivered (be it with or without having treated them before delivery) to the Instructing Party as well as to Products and/or Services delivered to the Instructing Party for i3D.net by a third party, as a result of the execution of an offer, agreement or any other legal act.
2.3Derogations of the General Terms are only valid providing both i3D.net and the Instructing Party have explicitly agreed to them in writing.
2.4i3D.net wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5In the event that a condition should become or should be declared void, the remaining conditions of the General Terms shall remain in full effect. i3D.net and the Instructing Party will agree mutually to a new condition in order to replace the void/annulled condition, thereby trying to approximate the intentions of the void/annulled condition as much as possible.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1Alle aanbiedingen van i3D.net zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2Offertes van i3D.net zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3Overeenkomsten komen tot stand doordat i3D.net de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat i3D.net tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van zesendertig (36) maanden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is Overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.
3.5Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Voor diensten die zijn besteld via het automatische bestelproces geldt dat de overeengekomen periode telkens stilzwijgend wordt verlengd met dezelfde periode, tenzij er een tijdige opzegging van de overeenkomst is ontvangen (artikel 13.4).
3.6In the frame of any remote purchase in the sense of articles 7:46a to 7:46j of the Civil Code, the Instructing Party – providing it is a physical person and doesn't operate in a professional frame or on account of a company – has the right to revoke the purchase within fourteen (14) days after placement of the order of (the) Service(s) without justification. In the event that the Instructing Party should want to exert its revocation right, it should notify i3D.net in writing of this decision. In that case, the Instructing Party may have to return to i3D.net any equipment delivered to it in the frame of the agreement as soon as possible and at its own risk and expense (postal parcel). In the event that the returned equipment should have suffered any damage ascribed to the Instructing Party, the Instructing Party empowers i3D.net beforehand to claim compensation of the damage suffered by i3D.net through the direct debit authorization the Instructing Party has provided.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1Alle door i3D.net vermelde prijzen en tarieven gelden in euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2Alle door i3D.net vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3i3D.net is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door i3D.net aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen veertien (14) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met i3D.net schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.6Indexatie: i3D.net behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door i3D.net toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Betaling
5.1The Instructing Party must pay invoices issued by i3D.net within the term mentioned on the invoice in question. In the event that no deadline for payment is mentioned on an invoice, a term of thirty (30) days will be applicable.
5.2All payments by the Instructing Party to i3D.net are deduced from the old unpaid invoices addressed to the Instructing Party, regardless of any other indication given by the Instructing Party.
5.3Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4At all times, i3D.net has the right to request (partial) payment in advance for the delivery of Products and/or Services, for instance through an authorisation of direct debit given to i3D.net. i3D.netalso has the right to suspend delivery until the advance payment has been received. Furthermore, i3D.net has the right to request security of payment in the form preferred and indicated by i3D.net (e.g. banker's guarantee). In that case, i3D.net will not deliver the Products and/or Services until the desired security has been provided.
5.5If the Instructing Party fails to pay any invoice issued by i3D.net within the deadline for payment, the Instructing Party will automatically be considered in breach of the agreement, without advance notice. In that event, i3D.net net has the right to claim interests by right, in accordance with article 6:119 of the Civil Code, or compensation of loss caused by delay in accordance with article 6:119a of the Civil Code, at a per month rate or for part of the month and to be calculated in accordance with the amount of the unpaid invoice.
5.6If, after the notice of default, the Instructing Party remains indebted of the owed sum augmented by the interest by right as provided for by article 6:119 of the Civil Code or the surcharge for loss caused by delay as provided for by article 6:119a of the Civil Code, i3D.net has the right to pass on the claim. On top of the main sum with the additional late payment interest by law (as provided for by article 6:119 of the Civil Code) or the surcharge for loss caused by delay (as provided for by article 6:119a of the Civil Code), the Instructing Party will then also be liable to cover all extra-judicial and possible judicial costs, explicitly in addition to the possible costs established by right. These costs will amount to at least 15% of the main sum.
5.7In the event of late payment, i3D.net reserves the right to immediately suspend services. The party concerned accepts liability for the following surcharge per invoice in respect to i3D.net (in order to cover administration costs) in the event that the invoice should be passed on to a debt collection agency: € 90,- augmented by € 10,- per exhortation and € 35,- per cost for charge from a debt collection agency; for an exhortation sent by registered mail, € 25,- will be charged. These in-house administration costs and the invoice total will be augmented by the collection costs and all judicial and extra-judicial costs entailed by the collection procedure. After payment of all outstanding sums, reconnection can be performed at a one-time charge of € 250,-.
5.8i3D.net reserves the right to dissolve the agreement and consider it dissolved by right if the party concerned doesn’t timely pay the amounts due in accordance with this agreement.
5.9In the event of late payment, the party concerned accepts liability for all judicial and extra-judicial costs and interests by right incurred by any third party involved by i3D.net or the debt collection agency.
5.10In the event the Instructing Party performs a charge back on any payment without filing a reclamation or objection with i3D.net first, the Instructing Party will be invoiced at €25,- per charge back to cover administrative fees.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1Opgegeven termijnen voor de levering door i3D.net van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van i3D.net , totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan i3D.net verschuldigd is vanwege door i3D.net geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 Reclames
7.1Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van i3D.net of een door i3D.net automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan i3D.net te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
7.2Indien Opdrachtgever van mening is dat een door i3D.net geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever i3D.net daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij i3D.net of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
8.3Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i3D.net de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4Opdrachtgever zal aanduidingen van i3D.net of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.5i3D.net staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door i3D.net geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
9.1Opdrachtgever zal i3D.net steeds tijdig en volledig voorzien van de door i3D.net verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan i3D.net te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart i3D.net tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3Indien er door Opdrachtgever gegevens aan i3D.net worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door i3D.net eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart i3D.net tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid i3D.net
11.1De wettelijke aansprakelijkheid van i3D.net wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €250.00 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal €250.00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van i3D.net te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van i3D.net wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien i3D.net en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat i3D.net niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3Iedere aansprakelijkheid van i3D.net voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
12.1Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van i3D.net indien er sprake is van overmacht.
12.2Indien de periode van overmacht langer dan zestig (60) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat i3D.net gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. i3D.net is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13 Beëindiging
13.1Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door i3D.net geleverde Producten en/of Diensten, tenzij i3D.net terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2i3D.net is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat i3D.net hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien Opdrachtgever handelt in strijd met de (inter)nationale weten regelgeving of valse gegevens heeft verstrekt aan i3D.net.
13.3Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
13.4Early termination of the agreement must be notified in writing, observing a period of notice of three (3) months at the end of the agreed on period, unless otherwise agreed. The termination may be notified through (E)-mail, or trough i3D.net's online ticket system on the understanding that the period of notice will begin on the day that i3D.net receives the notice of termination. Game servers and voice servers have a minimum renting period of one (1) month and period of notice of one (1) month. Dedicated servers ordered through the automatic ordering process have a minimum renting period of one (1) month and a period of notice of one (1) month. A custom order/invoice has a minimum agreement of twelve (12) months and a period of notice of three (3) months. The notice of termination should mention the personal information and the customer number (if any). The notice should also bear the signature of the Instructing Party.

Artikel 14 Personeel
14.1Opdrachtgever zal werknemers van i3D.net die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
14.2Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en i3D.net voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van i3D.net in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i3D.net . Onder werknemers van i3D.net worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van i3D.net of van één van de aan i3D.net gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes (6) maanden geleden in dienst van i3D.net of van één van de aan i3D.net gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 Geschillen
15.1De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
15.2Geschillen tussen i3D.net en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

Artikel 16 Buitengebruikstelling
16.1i3D.net heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
16.2i3D.net heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens i3D.net niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. i3D.net zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van i3D.net kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.
16.3Tot heraansluiting wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door i3D.net gestelde termijn al zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft voldaan, te weten €25.00 exclusief BTW.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst
Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen de Afnemer en i3D.net. i3D.net is de Verwerker van de persoonsgegevens en Afnemer is Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

1. Doeleinden van verwerking
1.1Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het in de 'cloud' opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, de bijbehorende onlinediensten, colocatie, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt zelf welke soorten persoonsgegevens zij door Verwerker laat verwerken en derhalve ook op welke (categorieën van) betrokkenen de persoonsgegevens betrekking hebben; Verwerker oefent hier geen invloed op uit. Het betreft in ieder geval persoonsgegevens van klanten van Verwerkingsverantwoordelijke, en medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke, die door Afnemer bij Verwerker worden opgeslagen. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

2. Verplichtingen Verwerker
2.1Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2Alle dochterondernemingen, zustermaatschappijen en moedermaatschappijen binnen de Performance Group van de verwerker hebben dezelfde rechten en plichten op grond van deze verwerkersovereenkomst als de verwerker.
2.3Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.4De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.5De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits Verwerker zorg draagt voor een passend beschermingsniveau en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.2Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.
3.3In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
4.2Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

5. Verdeling van verantwoordelijkheid
5.1Verwerker maakt gebruik van de derden, welke op aanvraag beschikbaar zijn en waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke hierbij toestemming geeft. In geval van nieuwe derden, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarover in kennis stellen. In het geval dat Verwerkingsverantwoordelijke gegronde bezwaren heeft tegen het inschakelen van de derde dient er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing. Indien partijen niet tot een passende oplossing kunnen komen, mag de Verwerkingsverantwoordelijk de Overeenkomst opzeggen wanneer het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
5.2Alle bedrijven binnen de Performancegroep maken deel uit van de partijen die de Verwerker aangaat.
5.3Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk soortgelijke plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
5.4Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

6. Beveiliging
6.1Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7. Meldplicht
7.1Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte van een datalek nadat zij dat heeft ontdekt en dat betrekking heeft op de persoonsgegevens die ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker worden verwerkt.
7.2De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;

8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
In the event that a data subject submits a request to exercise their statutory right of inspection or their statutory right to improvement, addition, amendment, blocking, erasure of data or data portability to the Processor, the Processor shall forward the request to the Controller and the Controller will handle the request. The Processor may inform the data subject about this.

9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
9.2Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

10. Audit
10.1Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit bij Verwerker uit te laten voeren door een onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst omtrent de beveiliging van de persoonsgegevens die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
10.2Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens, en pas nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. Verwerkingsverantwoordelijke zal de audit vooraf, met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken, aankondigen aan Verwerker.
10.3De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door een van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.4Voor zover mogelijk en redelijk verleent Verwerker medewerking aan Veerwerkingsverantwoordelijke bij de uitvoering van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
10.5De kosten voor de audit zoals omschreven in lid 1 en 4 worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke.

11. Duur en beëindiging
11.1Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
11.2Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
11.3Bij beëindiging van de dienstverlening door Verwerker, is Verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor het tijdig kopiëren, exporteren of anderszins retourneren van de persoonsgegevens die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Na het einde de looptijd van de Overeenkomst zal Verwerker de (persoons)gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke verwijderen dan wel vernietigen.
11.4Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie (3) maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag de Overeenkomst bezwaar maken tegen het einde van deze drie (3) maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. Indien Verwerker binnen deze periode geen bezwaarschrift ontvangt, worden de wijzigingen geacht door Verwerkingsverantwoordelijke te zijn geaccordeerd.

12. Duur en beëindiging
12.1De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
12.2Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.