Helpdesk & sales:
DutchNL : +31 10 89 00 070
EnglishUS : +1 800 482 6910
GermanDE : +49 69 2573 787 09
0
Uw winkelwagen is leeg.

Heeft u een vraag? Of heeft u hulp nodig bij uw bestelling?
Neem dan contact op met onze support afdeling .

Language

i3D.net Privacy Policy

Via de sites van hostingprovider i3D.net B.V (http://www.i3d.nl en https://werkenbij.i3d.nl) pworden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. i3D.net B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.
i3D.net B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Hoe i3D.net persoonsgegevens verzameld


Uw persoonsgegeven worden door i3D.net verzameld wanneer:

 1. Diensten worden afgenomen bij i3D.net;
 2. Diensten worden gebruikt van i3D.net;
 3. Ingeschreven wordt voor de nieuwsbrief van i3D.net
 4. i3D.net wordt geraadpleegd met een aanvraag, vraag, opmerking of klacht;
 5. Melding wordt gemaakt van abuse bij i3D.net.

Buiten de gegevens die direct aan i3D.net worden verstrekt kan i3D.net ook gegevens opvragen van partijen binnen de Performance Group holding. Wanneer nodig kani3D.net daarnaast persoonsgegevens opvragen bij Fraud Prevention Agencies (FPAs), Credit Reference Agencies (CRAs) en Blocklist.


Welke type persoonsgegevens verzameld i3D.net


De volgende van uw gegevens worden verzameld door i3D.net:

 1. naam en contact gegevens, IP-adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de organisatie;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 3. gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 4. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 5. gegevens voor het onderhouden van contacten met de afnemers of leveranciers;
 6. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.


Waarom i3D.net de persoonsgegevens verwerkt


i3D.net uw gegevens verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het aanbieden, beheren en uitvoeren van haar diensten;
 2. het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving;
 3. Beheer email accounts
 4. het per email toesturen, op de website vertonen, per post toesturen en per telefoon op de hoogte brengen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap;
 5. het op de hoogte brengen van onze producten en diensten;
 6. het analyseren van het gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 7. Onderzoeken van verdenking op overtreding van de i3D.net Acceptable Use Policy (AUP).


Doorgifte van persoonsgegevens door i3D.net


Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website en/of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Wij kunnen gegevens doorgeven aan onze partners binnen de Performance Group holding. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de Europese Unie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een ongewijzigd modelcontract zonder aanvullingen als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Tijdens de gegevensuitwisseling worden de gegevens beschermd door middel van encryptie. De gegevens blijven te alle tijden opgeslagen op Nederlands grondgebied.


Toegang portaal


Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Hieronder vallen ook uw persoonsgegevens.


Bewaartermijn


Persoonsgegevens mogen bewaard worden tot het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt niet meer aanwezig is, dan moeten deze verwijderd worden. Dit is een combinatie van contractuele en wettelijke termijnen.


Beveiliging


Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen het verlies, misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Cookies


Op onze website maken wij gebruik van verschillende typen cookies. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring (https://www.i3d.net/cookie-statement/).


Op onze website maken wij gebruik van verschillende typen cookies. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring


U heeft het absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u een bewaar wil indienen tegen direct marketing kan er een ticket worden aangemaakt of een mail worden gestuurd naar marketing@i3d.net. In deze mail moet u vermelden op wie dit verzoek betrekking heeft.


Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens


U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Voor vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:


Michiel van der Donck
Privacy Officer
+31 (0)10 890 00 70
privacy@i3d.net


Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.


Vragen?


For any question and/or comments regarding our privacy statement, please contact us by sending an e-mail to info@i3d.net. You can also contact us through the contact page.